top of page

ÇALIŞAN ve STAJER ADAYLARI İÇİN AYDINLATMA METNİ

Demir Demir Hukuk Bürosu olarak kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu Aydınlatma Metni, kişisel verilerinizin işe alım süreçlerinde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat kapsamında ne şekilde işlendiğine ilişkin olarak, büromuza başvuruda bulunan çalışan veya stajyer adaylarını bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel verilerinizi; internet sitemiz ve sitemizden yapılan başvurular vasıtasıyla, tarafımıza elektronik ve fiziki yollarla gönderdiğiniz dokümanların yanısıra birebir görüşmelerimiz esnasında fiziksel, sözlü veya elektronik ortamda otomatik veya otomatik olmayan yollarla elde etmekteyiz.

Kimlik, iletişim bilgilerinizi, fotoğraflarınızı, geçmiş iş tecrübelerinizi, almış olduğunuz eğitimlere ve başvurunuza ilişkin çeşitli bilgi ve verileri, ilgilendiğinizi belirttiğiniz veya ilgilenebileceğinizi düşündüğümüz pozisyonlara yetkinliğiniz ve uygunluğunuzun değerlendirilmesi, mülakatların organize edilmesi, işe alım süreçlerinin yürütülmesi ve İş Kanunu, İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve sair kanunlarda öngörülen hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amaçlarıyla, iş akdinin kurulması ve ifası için gerekli olması, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeyecek şekilde meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması tarafınızca alenileştirilmiş olması hukuki nedenlerine ve gerektiğinde açık rızanıza dayalı olarak fiziksel ve elektronik ortamda işlemekteyiz.

İşe alım süreçleri kapsamında elde ettiğimiz verileriniz yalnızca elektronik posta hizmeti (Gmail) ve çevrimiçi toplantı hizmeti (Zoom veya Microsoft Teams) alınması kapsamında, sunucuları yurt dışında bulunan servis sağlayan kuruluşlar ile paylaşılmaktadır. Ayrıca, saklama ve yedekleme hizmetlerinin alınması amacıyla, yurt içinde bulunan veri depolama merkezi ile paylaşılmaktadır.

Demir Demir Hukuk Bürosu, verilerinizin güvenliğini sağlamak amacıyla, gerekli güvenlik önlemlerini almakta ve verileri işleme amacının gerektirdiği ve/veya mevzuatta gösterilen sürelerle sınırlı olarak saklamaktadır.

Veri sahibi olarak, KVKK madde 11 kapsamında;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenmek,

 • Kişisel verileri işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etmek,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bildirmek,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde, bunların düzeltilmesini istemek ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,

 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini istemek ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde, zararın giderilmesini talep etmek

  haklarına sahipsiniz.

  Çalışan ve stajyer adaylarının, haklarına ilişkin taleplerini info@demirdemirhukuk.com e-posta adresi aracılığı ile büromuza iletmesi durumunda, niteliğine göre talebiniz en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nca bir ücret öngörülmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen ücret alınacaktır.

  ◻️ Aydınlatma Metni’ni okudum ve anladım.

Kişisel verilerimin, yalnızca elektronik posta hizmeti alınması ve çevrimiçi toplantıların gerçekleştirilmesi amaçlarıyla sınırlı olmak üzere, yurt dışında servisi sağlayıcıları ile paylaşılmasına:

  ◻️ Rıza gösteriyorum

  ◻️ Rıza göstermiyorum

bottom of page