top of page

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ve ÇEREZ POLİTİKAMIZ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 

Demir Demir Hukuk Bürosu olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat uyarınca, veri sahiplerinin kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerini işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde işleneceğini ve aktarılacağını işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Çerez Politikamız Hakkında Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ile bildiriyoruz.

İşbu Aydınlatma Metni’nin yanı sıra, çalışanlarımıza, çalışan ve stajyer adaylarımıza ilişkin olarak, diğer aydınlatma metinleri de mevcuttur. Bu Aydınlatma Metni’nin amacı, internet sitemizin ziyaretçilerini, müvekkillerimizi ve müvekkil adaylarımızı Kanun kapsamında bilgilendirmektir.

 

Kişisel Verilerin İşlenmesi, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verilerinizi; internet sitemiz aracılığıyla yapılan başvurular, tarafımıza gönderdiğiniz dokümanlar ve çevrimiçi toplantılar vasıtasıyla elektronik ortamda: birebir görüşmelerimiz aracılığıyla fiziksel ve sözlü olarak elde etmekteyiz.

 

Demir Demir Hukuk Bürosu İnternet Sitesi Ziyaretçilerinin Kişisel Verileri Hakkında

İnternet sitemizin ziyaretçilerinin IP adreslerini, kullanıcı verilerini sınıflandırmak ve değerlendirmek, web sitesi analitiği ve iyileştirmeleri amacı ile, Kanun’un 5/2 (f) maddesi çerçevesinde; temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla veri işlemenin meşru menfaatlerimizin korunması için gerekli olması nedenine dayalı olarak işlemekteyiz.

İnternet sitemiz aracılığıyla bizimle herhangi bir bilgi paylaşmasanız dahi, ziyaretiniz sırasında elde edilebilecek diğer bazı veriler bulunmaktadır. Bunlar, internet sitemizi ziyaret deneyiminizin ihtiyaçlarınızı karşılaması amacıyla ve analitik amaçla çok sınırlı çerez türlerinden oluşmaktadır. Ziyaretiniz sırasında, internet tarayıcınızın dili, bulunduğunuz saat dilimi, sayfalarımızda geçirilen süre ve arama motoru optimizasyon bilgileri, IP adresi vb. bilgiler elde edilmektedir. Kullandığımız araçlar marifetiyle internet sitemize yapılan ziyaretlere ilişkin bilgiler, bizlerle anonim (kimliğinizin belirlenmesine doğrudan olanak vermeyen) ve kümülatif (bir araya toplanmış, büyük veri olarak nitelendirilebilen özet bilgiler) olarak paylaşılmaktadır. Bunların toplanması internet sitesi kullanımının kaçınılmaz bir yönüdür. Bu veriler, internet sitemizin ve altında yatan teknolojinin geliştirilmesi için sadece istatistiki amaçlarla analiz edilir ve sonrasında silinir. İnternet tarayıcıları her zaman çerezleri kabul edecek şekilde kuruludur. Tarayıcı ayarlarınız vasıtasıyla çerezlerin kullanımını her zaman durdurabilirsiniz. Çerezlerin kullanımını durdurduğunuz takdirde, internet sitemizin belirli özellikleri gerektiği gibi çalışmayabilir. 

 

Müvekkillerimizin Kişisel Verileri Hakkında

Gerçek kişi müvekkillerimiz ile kurumsal müvekkillerimizin, yetkililerinin ve çalışanlarının kişisel verileri, verdiğimiz danışmanlık hizmetleri ve yürüttüğümüz dava süreçleri çerçevesinde, bu hizmetlerin, süreçlerin ve süreçlere bağlı diğer gerekli işlemlerin yürütülmesi, iletişim ve koordinasyonunun sağlanması amaçlarıyla, müvekkillerimiz ile vekalet ilişkisi kurulması, hizmet sözleşmesi akdedilmesi ve görevlerin ifa edilmesi kapsamında Kanun’un 5/2 (c) maddesi uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması hukuki sebebi ile işlenmektedir.

 

Kişisel verilerinizin, Demir Demir Hukuk Bürosu tarafından ne şekilde işlendiğine ilişkin detaylı bilgilere info@demirdemirhukuk.com e-posta adresi aracılığıyla başvuru yapmak suretiyle ulaşabilirsiniz.

 

Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarılma Amaçları

Demir Demir Hukuk Bürosu tarafından toplanan kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen “Kişisel Veri İşleme Şartları” kapsamında işbu dokümanda belirtilmiş amaçlarla sınırlı olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun olmak suretiyle;

  • Resmi makamlarca, ilgili mevzuatta yazılı usule uygun olarak talep edilmesi ve yine mevzuat gereğince bu talebe cevap verilmesi zorunluluğunun bulunması halinde, veri sahiplerinin açık rızası olmadan ilgili resmi makama Kanun’un 5/2 (ç) maddesine dayalı olarak aktarılabilecektir. 

  • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeyecek şekilde ve gerekli teknik/idari tedbirler alınarak; sunucuları yurtiçinde yerleşik veri depolama hizmeti sağlayıcılarına ve sunucuları yurtdışında bulunan e-posta (Gmail) ve çevrimiçi toplantı (Zoom veya Microsoft Teams) hizmetlerin alınması amacıyla sınırlı ve Kanun’un 5/2 (f) maddesinde yazılı hukuki nedene dayalı olarak paylaşılmaktadır.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi, Korunması ve İmhası

Demir Demir Hukuk Bürosu, verilerinizin güvenliğini sağlamak amacıyla, gerekli güvenlik önlemlerini almakta ve verilerinizi işleme amacının gerektirdiği ve/veya mevzuatta gösterilen sürelerle sınırlı olarak saklamaktadır.  

 

Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

Veri Sahibi olarak Kanun kapsamında;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenmek,

  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek,

  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,

  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bilmek,

  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde, bunların düzeltilmesini istemek ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,

  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini istemek ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etmek,

  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,

  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde, zararın giderilmesini talep etmek,

haklarına sahipsiniz.

Sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi info@demirdemirhukuk.com e-posta adresi aracılığı ile tarafımıza iletmeniz durumunda, niteliğine göre talebinizi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nca bir ücret öngörülmesi halinde belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

bottom of page